RE/SEARCH-Engine Toolbox/Adventure City Cards Game

Ontwikkelingsmodel besluitvorming voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Alkmaar
In samenwerking met de Gemeente Alkmaar en met ondersteuning van het stimuleringsfonds voor architectuur

Tekst |Data |Links

ontwerp van  Gilbert Koskamp en Arno van der Mark. (onder naam van DRFTWD)

RE/SEARCH-Engine is een interactief spel dat communicatie, kennisuitwisseling en begripsvorming in het proces van toekomstige stedelijke ontwikkeling van historische steden stimuleert. Gebruikers, c.q. bewoners staan centraal in de besluitvorming. Dit wordt zichtbaar in de wijze waarop ideeën en plannen door middel van het spel worden bedacht en gecommuniceerd. Gebruikers zijn dan zichtbaar aanwezig in de communicatie, in de participatie en uiteindelijk ook in de ontwikkeling van toekomstige stedelijkheid.

Daarmee levert RE/SEARCH-ENGINE een bijdrage aan:
• stedelijke transformaties, naar zelfstandigheid van domeinen
• ontwikkeling van de publieke ruimte, naar een verbreding van het publieke domein en een kwalitatieve inhaalslag
• stedelijke beeldvorming en beeldcultuur, naar een zintuiglijke beleving van de stad als cultureel fenomeen
• het boosten van city branding, voor intensieve beeldvorming over stad en stedelijkheid en het verhogen van de intensiteit van de stedelijke cultuur

Wat betekent de historische stad voor toekomstige stedelijkheid? In welk perspectief dient de stad geplaatst te worden qua historische ontwikkeling, interne opbouw, en haar positie in de netwerksamenleving? Welke rol kunnen gebruikers en bewoners hierin spelen? Kunnen zij nieuwe initiatiefnemers worden voor de ontwikkeling van de stad in de omgang met sociaal-culturele betekenis, in het genereren van verhalen? De geschiedenis van een stad is bovenal de geschiedenis van haar bewoners met hun verhalen. Op welke wijze kunnen beleidsvisies en toekomstige ontwikkelingen hier uitdrukking van zijn? Cultuurhistorie zit niet in gebouwen of plaatsen, maar in mensen; gebouwen en plaatsen fungeren als rekwisieten, als media om verhalen te vertellen. Cultuurhistorische waarden zijn geen dingen, maar denkbeelden. Om cultuurhistorische waarden te activeren, worden denkbeelden geactiveerd.

Om de beoogde communicatie te bewerkstelligen kent het spel verschillende lagen. Het spel is een soort ruilhandel van begrippen. Ieder begrip gaat samen met een korte tekst en een beeld, die beide aanleiding zijn voor associaties met andere begrippen. Net als op een beurs zullen de resultaten van de handel op schermen te zien zijn. Middels live beelden wordt verslag gedaan van de stand van zaken, waarmee tegelijkertijd de vernieuwing van de stad gevisualiseerd wordt. Zo ontstaat een openbare competitie van visioenen.

moving-gif-RE-SEARCH_small

Aan de ruimte van de stad wordt een laag toegevoegd; een collectief geheugen, een cultureel hersennetwerk, een net dat over en door de stad wordt gespannen, waar de mazen in het net ruimte biedt voor weer nieuwe verbindingen, en zo bepalend is voor de fysieke ruimte. Dit netwerk is niet fysiek maar latent aanwezig, evenwel van elementair belang. Het is een vorm van cultureel connectionisme, binnen het werkveld van de culturele planologie. De historische stad is een verzameling verhalen: een collectief en cultureel geheugen, waarbij gebouwen rekwisieten zijn om de verhalen te vertellen. De ‘geschiedenis’ betreft relaties tussen de verhalen, hetgeen niet afgerond is, maar een vervolg krijgt in toekomstvisies. De historische en toekomstige stad vormen samen een stad van de tijd. Tijd impliceert ‘bewegingen in de ruimte’ – continue veranderingen en ontwikkelingen. De stad wordt benaderd in termen van scenario, choreografie, compositie, beeldverhaal.

Ontwerpen is een vorm van communicatie; evenzo is planning een zaak van overleg, van kennisuitwisseling en begripsvorming. Daaraan gaat vooraf dat problemen in kaart gebracht moeten worden. Daarbij dient men zich ervan te vergewissen voor wie men bezig is; men dient te luisteren naar de verhalen van betrokkenen, verhalen die zich niet alleen voordoen op het niveau van de taal, maar ook in het gedrag en de handeling. Hierbij gaat het om het daadwerkelijke gebruik en de bewoning van de stad.

Locatie: teststad Alkmaar
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar met ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
Ontwerp: DRFTWD OFFICE, Amsterdam
Ontwerpteam: Gilbert Koskamp en Arno van der Mark, Floris Paalman, Wiebe de Ridder
Ontwikkelingstijd: start 2002, oplevering 2006Reactiemogelijkheid gesloten